Pranešėjų apsauga

Paskelbta: 2024 1 kovo

Informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.
Pažeidimas – Įstaigoje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas, mėginimas nuslėpti minėtą pažeidimą ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos, informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo, sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių santykių su įstaiga arba įdarbinimo ar kitų iki sutartinių santykių metu.
Pranešimai teikiami  siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nebus laikoma pranešimu.
Siekiant sudaryti tinkamas sąlygas pranešti apie teisės pažeidimus ir užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją bei atskleidimą, Pranešėjų apsaugos įstatymas nustato:
* apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų apsaugos pagrindus ir formas;
* apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas;
* apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones.
Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • pavojaus aplinkai;
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimo;
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 • kitų pažeidimų.

SVARBU! Vidinis pranešimų kanalas nėra skirtas skundams, prašymas ar pranešimams pateikti siekiant apginti išskirtinius asmeninius interesus. Informaciją apie korupciją ir pastebėtus pažeidimus galima pateikti šiais būdais:
* Šiaulių r. Meškuičių lopšelyje-darželyje (toliau – Lopšelis-darželis) per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą – elektroninio pašto adresu: meskuiciuld@gmail.com.
Rekomenduojame pranešimą teikti užpildant pranešimo apie pažeidimą formą arba laisvos formos pranešimu, nurodant kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė ir pan., sužinojo apie pažeidimą, datą ir aplinkybes; savo vardą pavardę, gimimo datą ar asmens kodą, darbovietę, kontaktinius duomenis: elektroninio pašto adresą ir kitus duomenis ryšiui palaikyti, nurodant, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.
* Tiesiogiai kompetentingam subjektui: Dovilei Arbūzaitei, sekretorei, tel. +370 41 37 05 46 arba atvykus nurodytu adresu (Stoties g. 1, Meškuičiai, Šiaulių r.) kreipiantis į šį asmenį tiesiogiai.
* Per Specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainę https://www.stt.lt/pateikti-pranesima-apie-korupcija/7425;
* Paskambinus Specialiųjų tyrimų tarnybai visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis).
Pranešimus apie pastebėtus pažeidimus Lopšelyje-darželyje gali pateikti esami ir buvę Lopšelio-darželio darbuotojai.
Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas tik tais atvejais, kai:
* To raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą.
* Asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.
Informacijos apie pažeidimus teikimo tvarka numatyta Šiaulių r. Meškuičių lopšelio darželio informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos apraše patvirtintame Lopšelio-darželio direktoriaus 2024 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-23.
Pranešėjų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai ir kita aktuali informacija:

 1. Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas
  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3832a702d8ea11e782d4fd2c44cc67af
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (ir vėlesni pakeitimai)
  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b146ff50ed8a11e89d4ad92e8434e309
 3. Specialiųjų tyrimų tarnybos parengta atmintinė dėl pranešimo apie asmeniui žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarkos https://vstarnyba.lrv.lt/uploads/vstarnyba/documents/files/Korupcijos%20prevencija/STT%20atmintine.pdf