Ugdymas

Paskelbta: 2022 12 rugsėjo

Ugdymas lopšelyje-darželyje vykdomas vadovaujantis šiomis programomis:
1. Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programa „Aš skubu užaugt…“
2. Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (patvirtinta LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-1269).

Nuoroda:
https://www.emokykla.lt/upload/EMOKYKLA/BP/2022-08-01/PATVIRTINTA_Aurelija/02_Priesmokyklinio_BP-G.pdf

Į pagrindines ugdymo programas integruotos šios programos:
1. „Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos įgūdžių ugdymo programa“ ;
2. „Universalioji sveikatos ugdymo bei rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa“;
3. „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“.

Į priešmokyklinio ugdymo programą integruojama tarptautinė „Zipio draugų“ programa.