Ugdymas

Paskelbta: 2024 28 vasario

Ugdymas lopšelyje-darželyje vykdomas vadovaujantis šiomis programomis:
1. Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programa „Aš skubu užaugt…“
2. Priešmokyklinio ugdymo bendraja programa (patvirtinta LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-1269). Nuoroda:
https://www.emokykla.lt/upload/EMOKYKLA/BP/2022-08-01/PATVIRTINTA_Aurelija/02_Priesmokyklinio_BP-G.pdf

Į pagrindines ugdymo programas integruotos šios programos:
1. „Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos įgūdžių ugdymo programa“ ;
2. „Universalioji sveikatos ugdymo bei rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa“;
3. „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“;
4. traptautinė „Zipio draugų“ programa;
5. socialinio-emocinio ugdymo programa „Kimochi“.

Šiaulių r. Meškuičių lopšelio darželio aptarnavimo teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos ir lopšelio darželio lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas