Ugdymas

Paskelbta: 2020 7 rugsėjo

Ugdymas lopšelyje-darželyje vykdomas vadovaujantis šiomis programomis:
1. Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programa ,,Aš skubu užaugt…“
2. Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa“ (Patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779).
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

Į pagrindines ugdymo programas integruotos šios programos:
1. „Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos įgūdžių ugdymo programa“ ;
2. „Universalioji sveikatos ugdymo bei rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa“
3. „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“ .

Į priešmokyklinio ugdymo programą integruoja tarptautinė „Zipio draugų“ programa