Su šeima

Paskelbta: 2022 28 vasario

Tėvai, (globėjai, rūpintojai) turi teisę:

 • ugdyti savo vaikus lopšelyje-darželyje gimtąja kalba;
 • prašyti sudaryti sąlygas vaikų papildomam saviraiškos ugdymui lopšelyje-darželyje;
 • nemokamai gauti informaciją apie vaiko ugdymo(si) sąlygas ir jo pasiekimus;
 • dalyvauti lopšelio-darželio savivaldoje, stebėti vaikų ugdymo(si) procesą;
 • Švietimo įstatymo nustatyta tvarka savo vaikams parinkti valstybinę, savivaldos ar nevalstybinę ikimokyklinę ugdymo įstaigą.

Tėvų (globėjų, rūpintojų) pareigos ir atsakomybė:

 • sudaryti vaikui sveikas ir saugias gyvenimo sąlygas, apsaugoti jį nuo smurto, prievartos ir išnaudojimo;
 • bendradarbiauti su lopšelio-darželio vadovais, mokytojais, specialistais, teikiančiais specialiąją pedagoginę pagalbą, sprendžiant vaiko ugdymo klausimus;
 • vaikui susirgus, informuoti grupės auklėtoją pirmąją ligos dieną;
 •  nustatyta tvarka mokėti mokestį už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje;
 • laikytis sutartyje numatytų sąlygų;
 • atsakyti teisės aktų nustatyta tvarka už pareigų nevykdymą.

Bendradarbiavimo su šeima turinys:

 • vaiko sveikata ir jos profilaktika;
 • vaiko amžiaus tarpsnių psichologija;
 • kompetencijų ugdymas lopšelyje-darželyje ir namuose;
 • etninis ugdymas;
 • vaiko asmeninės saviraiškos tenkinimas;
 • tėvų ir vaikų tarpusavio santykiai, pozityvaus vaiko elgesio skatinimas;
 • ugdymo programos ir jų įgyvendinimo priemonės;
 • vaiko kalbos sutrikimai ir kt.

Patarimai tėvams

 1. Stenkitės dalyvauti grupės vaikų veikloje, lopšelio-darželio renginiuose, tėvų susirinkimuose.
 2. Skatinkite vaikų savarankiškumą. Padėkite, tik jeigu labai reikės.
 3. Paklauskite vaikų, ką jie veikė lopšelyje-darželyje. Paprašykite jų pakomentuoti savo piešinius, lipdinius, lankstinius ir kt.
 4. Pasidalinkite mintimis ir pasiūlymais su auklėtojomis, kad jos galėtų tuo pasinaudoti.
 5. Jei turite ypatingų įgūdžių, informuokite apie tai auklėtojas, kad būtų galima juos panaudoti grupėje, lopšelio-darželio veikloje.
 6. Nekalbėkite vaikui girdint apie jo elgesį, gebėjimus ir kt.
 7. Būkite drąsūs, klauskite, reikalaukite paaiškinti, nesuverskite visos atsakomybės lopšeliui-darželiui.