Su šeima

Paskelbta: 2024 19 kovo

Kimochis šalyje
2024-03-19
,,Nykštukų“ grupėje į ugdymo procesą  integruojame socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programą „Kimochis“. Įgyvendinant šią programą kuriame ir palaikome ryšį tarp lopšelio-darželio ir namų. Vykdant šviečiamąją sklaidą ir žinant, koks svarbus šeimos narių įsitraukimas į vaikų ugdymą, pakvietėme tėvelius kartus su vaikais sudalyvauti veikloje ,,Kimochis šalyje“.
Veiklos metu vaikai kartu su mamytėmis keliavo į Kimochis personažų spalvų šalį. Čia aptarėme ,,kimočiukų“ jausmus, kartu su jais pažaidėme, prisiminėme kasdieniame gyvenime naudojamus draugiškus signalus, atpažinome ir pavadinome savo jausmus, atlikome ,,kimočiukų“ pasiūlytas užduotėles. Džiaugsmingų emocijų suteikė laimingos širdelės kūrimas –  kiekvienas kirpo iš popieriaus širdelę ir kartus su mamytėmis rašė laimę reiškiančius žodelius.
Veiklos metu mamytės pastebėjo, kaip vaikai per žaidimus mokosi išklausyti vieni kitus, drąsiai išsakyti savo jausmus, pasidžiaugti savo ir kitų  pasiekimais, geranoriškai ir draugiškai bendrauti, spręsti problemas.
Vaiko ugdyme labai svarbu, kad ir namuose, ir lopšelyje-darželyje požiūris į  socialinį emocinį ugdymą nesiskirtų. Ikimokyklinio ugdymo mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas padeda siekti bendro tikslo, suartina tėvus su vaikais ir ikimokyklinio ugdymo mokytojais.


Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Sniegutė Mickuvienė

Kepame kūčiukus kartu su mamytėmis
2023 12 15

Adventas – susikaupimo, apmąstymų, gerų darbelių metas. Kad Adventas taptų ypatingesnis, geresnis, gražesnis, „Nykštukų“ grupės vaikai pakvietė į darželį mamytes. Intriga – išsikepti tradicinį lietuvių Kūčių vakarienės patiekalą – kūčiukus. Trumpai aptarę, kas yra kūčiukai ir iš ko jie kepami, visi ėmėsi darbo. Vieni skaičiavo reikiamų produktų kiekį ir bėrė į dubenį, kiti minkė tešlą, dar kiti kočiojo  ją ir formavo dailius, nedidukus kūčiukus. Bendros veiklos su mamytėmis metu vaikai prisilietė prie šios tradicijos ir išmoko išsikepti traškius, skanius kūčiukus, kuriuos vėliau visi kartu skanavo. Kūčiukų kepimas suteikė vaikams galimybę džiaugtis gražiu, šiltu tarpusavio bendravimu ir pajusti kaldėdinę nuotaiką.


Ikimokyklinio ugdymo mokytoja S. Mickuvienė

Tėvai, (globėjai, rūpintojai) turi teisę:

 • ugdyti savo vaikus lopšelyje-darželyje gimtąja kalba;
 • prašyti sudaryti sąlygas vaikų papildomam saviraiškos ugdymui lopšelyje-darželyje;
 • nemokamai gauti informaciją apie vaiko ugdymo(si) sąlygas ir jo pasiekimus;
 • dalyvauti lopšelio-darželio savivaldoje, stebėti vaikų ugdymo(si) procesą;
 • Švietimo įstatymo nustatyta tvarka savo vaikams parinkti valstybinę, savivaldos ar nevalstybinę ikimokyklinę ugdymo įstaigą.

Tėvų (globėjų, rūpintojų) pareigos ir atsakomybė:

 • sudaryti vaikui sveikas ir saugias gyvenimo sąlygas, apsaugoti jį nuo smurto, prievartos ir išnaudojimo;
 • bendradarbiauti su lopšelio-darželio vadovais, mokytojais, specialistais, teikiančiais specialiąją pedagoginę pagalbą, sprendžiant vaiko ugdymo klausimus;
 • vaikui susirgus, informuoti grupės auklėtoją pirmąją ligos dieną;
 •  nustatyta tvarka mokėti mokestį už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje;
 • laikytis sutartyje numatytų sąlygų;
 • atsakyti teisės aktų nustatyta tvarka už pareigų nevykdymą.

Bendradarbiavimo su šeima turinys:

 • vaiko sveikata ir jos profilaktika;
 • vaiko amžiaus tarpsnių psichologija;
 • kompetencijų ugdymas lopšelyje-darželyje ir namuose;
 • etninis ugdymas;
 • vaiko asmeninės saviraiškos tenkinimas;
 • tėvų ir vaikų tarpusavio santykiai, pozityvaus vaiko elgesio skatinimas;
 • ugdymo programos ir jų įgyvendinimo priemonės;
 • vaiko kalbos sutrikimai ir kt.

Patarimai tėvams

 1. Stenkitės dalyvauti grupės vaikų veikloje, lopšelio-darželio renginiuose, tėvų susirinkimuose.
 2. Skatinkite vaikų savarankiškumą. Padėkite, tik jeigu labai reikės.
 3. Paklauskite vaikų, ką jie veikė lopšelyje-darželyje. Paprašykite jų pakomentuoti savo piešinius, lipdinius, lankstinius ir kt.
 4. Pasidalinkite mintimis ir pasiūlymais su auklėtojomis, kad jos galėtų tuo pasinaudoti.
 5. Jei turite ypatingų įgūdžių, informuokite apie tai auklėtojas, kad būtų galima juos panaudoti grupėje, lopšelio-darželio veikloje.
 6. Nekalbėkite vaikui girdint apie jo elgesį, gebėjimus ir kt.
 7. Būkite drąsūs, klauskite, reikalaukite paaiškinti, nesuverskite visos atsakomybės lopšeliui-darželiui.