Lopšelio-darželio taryba

Paskelbta: 2023 24 lapkričio

Lopšelio-darželio taryba – aukščiausioji lopšelio-darželio savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus (globėjus), mokytojus, vietos bendruomenę. Lopšelio-darželio taryba padeda demokratiškai valdyti lopšelį-darželį, spręsti lopšeliui-darželiui aktualius klausimus.
Lopšelio-darželio taryba sudaroma iš tėvų (globėjų), nedirbančių lopšelyje-darželyje, lopšelio-darželio mokytojų ir Meškuičių seniūnijos seniūnaičių atstovo. Lopšelio-darželio taryba sudaroma dvejų metų kadencijai. Lopšelio-darželio tarybos narys gali būti renkamas ne daugiau nei dviem kadencijoms iš eilės. Lopšelio-darželio direktorius negali būti lopšelio-darželio tarybos nariu.
Narius į lopšelio-darželio tarybą atviru balsavimu renka: 4 tėvus (globėjus) – grupių tėvų (globėjų) susirinkimai, 3 mokytojus – mokytojų taryba, 1 aptarnaujančio personalo darbuotoją – lopšelio-darželio darbuotojų susirinkimas, Meškuičių seniūnijos seniūnaičių atstovą – Meškuičių seniūnijos seniūnaičių sueiga. Nutrūkus lopšelio-darželio tarybos nario įgaliojimams pirma laiko, naujas tarybos narys renkamas šiame punkte nustatyta tvarka.
Lopšelio-darželio tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu pirmajame lopšelio-darželio posėdyje. Šiame posėdyje išrenkamas lopšelio-darželio tarybos sekretorius.
Lopšelio-darželio tarybos posėdžius kviečia lopšelio-darželio pirmininkas, ne rečiau kaip 3 kartus per metus. Jei lopšelio-darželio pirmininko nėra, įgaliojimus iš 1/3 išrinktų lopšelio-darželio tarybos narių gavęs lopšelio-darželio tarybos narys privalo sušaukti lopšelio-darželio tarybos posėdį, jei to raštu reikalauja ne mažiau kaip 1/3 išrinktų lopšelio-darželio tarybos narių. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis lopšelio-darželio tarybos posėdis. Esant būtinumui, lopšelio-darželio tarybos posėdžius gali inicijuoti ir lopšelio-darželio direktorius. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma.
Be lopšelio-darželio tarybos narių į posėdžius gali būti kviečiami lopšelio-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojai, socialiniai partneriai, rėmėjai, vietos ir lopšelio-darželio bendruomenės nariai, nesantys lopšelio-darželio tarybos nariais.
Lopšelio-darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, nustatę, kad lopšelio-darželio tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ar kitiems lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantiems teises aktams, siūlo lopšelio-darželio tarybai svarstyti iš naujo. Lopšelio-darželio tarybai atsisakius, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Lopšelio-darželio taryba atlieka tokias funkcijas:
1. teikia siūlymus dėl lopšelio-darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
2. pritaria lopšelio-darželio strateginiam planui, metiniam veiklos planui, nuostatams, kitiems lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams, svarsto darbo tvarkos taisykles;
3. teikia siūlymus lopšelio-darželio direktoriui dėl nuostatų pakeitimo ar papildymo, lopšelio-darželio vidaus struktūros tobulinimo;
4. kolegialiai svarsto lopšelio-darželio lėšų naudojimo klausimus;
5. vertina lopšelio-darželio vadovo metų veiklos ataskaitą;
6. išklauso lopšelio-darželio metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus lopšelio-darželio direktoriui dėl  lopšelio-darželio veiklos tobulinimo, materialinio aprūpinimo;
7. svarsto kitų lopšelio-darželio savivaldos institucijų ar lopšelio-darželio bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia pasiūlymus lopšelio-darželio direktoriui;
8. teikia siūlymus dėl lopšelio-darželio darbo tobulinimo, saugių vaikų ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant lopšelio-darželio materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
9. svarsto ir kitus lopšelio-darželio veiklos organizavimo klausimus.
Lopšelio-darželio tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams ir lopšelio-darželio nuostatuose nustatytai kompetencijai.
Lopšelio-darželio taryba už veiklą vieną kartą per metus atsiskaito ją rinkusiems lopšelio-darželio bendruomenės nariams.

Lopšelio-darželio tarybos pirmininkė N. Milvdė  (tėvų atstovė).
Tarybos nariai:
B. Stankutė (tėvų atstovė); E. Mačiukienė (tėvų atstovė); D. Dirgėlienė (tėvų atstovė); E. Dargužienė (ikimokyklinio ugdymo mokytoja); R. Savickienė (ikimokyklinio ugdymo mokytoja); I. Vrubliauskienė  (priešmokyklinio ugdymo mokytoja); V. Baranauskienė (direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams); V. Bujus (seniūnaitis).