Lopšelio-darželio taryba

Paskelbta: 2022 28 vasario

Lopšelio-darželio taryba

Tai aukščiausioji lopšelio-darželio savivaldos institucija, telkianti tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir vietos bendruomenės atstovus svarbiausiems lopšelio-darželio veiklos tikslams ir uždaviniams spręsti. Lopšelio-darželio taryba sudaroma laikantis demokratinių rinkimų principų: aiškumo ir skaidrumo, rinkimų slaptumo, visuotinumo, konkurencijos, periodiškumo (kasmet). Lopšelio-darželio tarybai atstovauja 2 tėvai (globėjai, rūpintojai), 2 mokytojai ir 2 Meškuičių bendruomenės atstovai. Lopšelio-darželio tarybos pirmininką renka lopšelio-darželio tarybos nariai per pirmąjį posėdį. Lopšelio-darželio tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja du trečdaliai jos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma. Lopšelio-darželio taryba už veiklą kartą per metus atsiskaito visuotiniame lopšelio-darželio bendruomenės susirinkime.

Lopšelio-darželio tarybos funkcijos: nustatyti lopšelio-darželio veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis; aprobuoti lopšelio-darželio nuostatus, darbo tvarkos taisykles, lopšelio-darželio veiklos programą, strateginį planą; vertinti lopšelio-darželio administracijos veiklą, pritarti lopšelio-darželio vadovų atestavimuisi; inicijuoti lopšelio-darželio bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą; svarstyti lopšelio-darželio struktūros pakeitimo klausimus; talkinti lopšelio-darželio direktoriui, formuojant lopšelio-darželio materialinius ir intelektualinius resursus; teikti pasiūlymus dėl lopšelio-darželio darbo tobulinimo, saugaus darbo, vaikų ugdymo sąlygų sudarymo. 

Lopšelio-darželio tarybos pirmininkė L. Staškevičienė  (tėvų atstovė);
Tarybos nariai:
N. Milvidė (tėvų atstovė); M. Krakienė (tėvų atstovė); E. Dargužienė (ikimokyklinio ugdymo mokytoja); R. Savickienė (ikimokyklinio ugdymo mokytoja); I. Vrubliauskienė  (priešmokyklinio ugdymo mokytoja); A. Alejūnė (sekretorė).