Mokytojų taryba

Paskelbta: 2022 12 rugsėjo

Mokytojų taryba – nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija, mokytojų profesiniams bei bendriems ugdymo klausimams spręsti bei ugdymo kokybei užtikrinti. Ją sudaro: lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojas ugdymui, tiesiogiai dalyvaujantis ugdymo procese, visi lopšelyje-darželyje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai.
Mokytojų tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu pirmajame Mokytojų tarybos posėdyje. Šiame posėdyje išrenkamas Mokytojų tarybos sekretorius. Mokytojų tarybos pirmininko ir sekretoriaus kadencija – dveji metai.
Mokytojų tarybos posėdžius kviečia mokytojų tarybos pirmininkas. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 Mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.
Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktuose ir nuostatuose nustatytos kompetencijos teikiamais klausimais:
1. aptaria praktinius švietimo organizavimo klausimus;
2. svarsto optimalių mokymosi sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą;
3. analizuoja veiklos ir ugdymo programų realizavimą;
4. aptaria vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos rinkimo, fiksavimo bei jos
panaudojimo tvarką;
5. sprendžia vaikų sveikatos, ugdymosi, poilsio, mitybos klausimus;
6. sprendžia kitus su vaikų ugdymu ir veikla susijusius klausimus.