Mokytojų taryba

Paskelbta: 2022 28 vasario

Mokytojų taryba – nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, lopšelyje-darželyje dirbantys mokytojai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai. Į posėdžius gali būti kviečiami ir kitų savivaldos institucijų atstovai.

Mokytojų tarybai vadovauja lopšelio-darželio direktorius.

Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius. Į posėdžius gali būti kviečiami ir kitų lopšelio-darželio savivaldos institucijų atstovai.

Mokytojų tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma.

Mokytojų tarybos funkcijos:

  1. aptarti praktinius švietimo reformos įgyvendinimo lopšelyje-darželyje klausimus, svarstyti vaikų ugdymo(si) rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, grupių komplektavimo, ugdomosios veiklos planavimo tvarką;
  2. įvertinti lopšelio-darželio veiklos programą, aptarti ugdymo tvarką, ikimokyklinio ugdymo programos realizavimą, vaikų brandumą mokyklai;
  3. aptarti skirtingų gebėjimų vaikų ugdymo organizavimo principus, konsultuotis su sveikatos priežiūros darbuotojais;
  4. analizuoti su lopšelyje-darželyje dirbančiais specialistais vaikų sveikatos, ugdymo(si), poilsio, mitybos ir kitus klausimus;
  5. rinkti atstovus į lopšelio-darželio tarybą;
  6. svarstyti siūlymus dėl mokytojų skatinimo;
  7. vertinti lopšelio-darželio administracijos veiklą, pritarti vadovų atestavimuisi;
  8. analizuoti lopšelio-darželio vidaus audito rezultatus.