Mokytojų metodinė grupė

Paskelbta: 2022 12 rugsėjo

Lopšelyje-darželyje mokytojų metodinei veiklai organizuoti sudaroma mokytojų metodinė grupė, kurios veikla grindžiama demokratiškumo, racionalumo, profesionalumo, iniciatyvų skatinimo ir bendradarbiavimo principais.
Lopšelio-darželio metodinė grupė planuoja ir aptaria ugdymo turinį, ugdymo ir ugdymosi
metodus, ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, ugdymo(si) priemones, analizuoja mokytojų praktinę veiklą, plėtoja mokytojų profesinės veiklos kompetencijas, aptaria kvalifikacijos kėlimo poreikius; juos derina su lopšelio-darželio veiklos tikslais, teikia lopšelio-darželio direktoriui siūlymus dėl ugdymo organizavimo tobulinimo. Metodinei grupei vadovauja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.