Pasiekimų vertinimas

Paskelbta: 2017 10 lapkričio

VAIKŲ PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS

 Vertinimo paskirtis, tikslas, privalumai

 1. Įstaigoje ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) pasiekimų vertinimui naudojamas individualios pažangos vertinimas. Individuali vaiko pažanga vertinama, akcentuojant kiekvieno vaiko individualumą, nelyginant su kitais vaikais.
2. Vertinimo tikslas-nustatyti vaiko vystymosi raidą, jo daromą ugdymo(si) pažangą, pokyčius, jo individualumą, išsiaiškinti specialiuosius poreikius.
3. Vertinimo privalumai:
3.1. puoselėja integralią asmenybę, visas asmenybės savybes, neslopina vaiko prigimtinių galių bei talentų;
3.2. laiduoja kiekvienam ugdytis pagal savo jėgas ir sugebėjimus;
3.3. laiduoja psichologinį saugumą (aš ugdausi kiek galiu).
4. Vertinimu siekiama:
4.1. skatinti vaiko ugdymąsi ir raidą, saugojant vidinį ir išorinį vaiko saugumą ir savigarbą;
4.2. skatinti vaiką pažinti savo galias, savęs pozityvų vertinimą;
4.3. atskleisti vaiko pastangų progresą t.y. parodyti, ką vaikas yra pajėgus daryti, o ne atvirkščiai;
4.4. gerinti tėvų švietimo kokybę bei jų įsitraukimą į vaiko ugdymo(si) procesą įstaigoje.

 Vaiko ugdymo(si) pasiekimų vertinimas

 5. Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas atliekamas pagal devyniolika vaiko ugdymo(si) sričių, vadovaujantis kiekvienos srities išskirta esmine nuostata ir esminiu gebėjimu, kuriuos vaikas turėtų įgyti iki 6-erių metų, t.y. per visą ikimokyklinio ugdymo(si) laikotarpį.
6. Vaiko ugdymo(si) pažangos vertinimą atlieka tėvai, grupės pedagogai, vaikai:
6.1. tėvai aprašo savo lūkesčius, vaiko gebėjimus, vertina vaiko ,,augimą“ grupėje;
6.2. pedagogai vertina kiekvieno vaiko pasiekimus, pažangą;
6.3. vaikai įsivertina savo pokyčius ( kiek aš paaugau? ką aš galiu?).
7. Vaiko pasiekimų vertinimo metodai: vaiko stebėjimas natūralioje kasdieninėje veikloje, vaiko veiklos ir kūrybinės raiškos darbelių analizė (meninės, žodinės kūrybos darbai, pratybos, nuotraukos, vaiko veiklos stebėjimo užrašai), vaiko kalbos užrašai, pokalbiai su vaiku ir vaiko tėvais, (kasdieniniai ir individualūs pokalbiai), specialistų pokalbiai: meninio ugdymo mokytojo, logopedo, psichologo, gydytojo, bendrosios praktikos slaugytojo.
8. Vaikų ugdymo(si) pasiekimai žymimi ,,Vaiko aplanke“, kurį sudaro:
8.1. ,,Ikimokyklinio amžiaus vaiko pasiekimų vertinimo“ forma priedas Nr.1, pildo tėvai, auklėtojai, meninio ugdymo mokytojai (reikalui esant kiti specialistai) du kartus per mokslo metus (mokslo metų pradžioje (rudenį) ir mokslo metų  pabaigoje (pavasarį);
8.2. ,,Ikimokyklinio amžiaus vaiko pasiekimų vertinimo diagrama“ forma priedas Nr. 2, pildo auklėtojai, meninio ugdymo mokytojai;
8.3. vaiko meninės raiškos darbai (dailės darbeliai, žodinė kūryba, užrašytos vaiko mintys);
8.4. vaiko veiklos stebėjimo užrašai (įvairios užduotėlės, pratybų knygelės, vaiko mintys, nuomonė);
8.5. vaiko elgesio faktų analizė (atskirų situacijų pavyzdžiai);
8.6. nuotraukos;
8.7. vaiko įsivertinimas (vaikas skatinamas įsivertinti, siekiant formuoti supratimą apie jo paties ugdymąsi). 

 Tėvų informavimas apie vaiko ugdymo(si) pasiekimus

 9. Tėvai apie vaiko ugdymo(si) pasiekimus supažindinami individualiai, pokalbių metu (nuolat, metų eigoje).
10. Apibendrinta informacija apie grupės ugdymo (si) pasiekimus teikiama 2 kartus per mokslo metus grupių tėvų susirinkimų metu lapkričio – gruodžio ir gegužės mėnesiais.

 Priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimai vertinami vadovaujantis:

  • ,,Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa“ (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779).