Pasiekimų vertinimas

Paskelbta: 2022 12 rugsėjo

IKIMOKYKLINUKŲ PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS            

1. Vertinimo tikslas – nustatyti vaiko vystymosi raidą, jo daromą ugdymo(si) pažangą, pokyčius, individualumą, išsiaiškinti specialiuosius poreikius.
2. Vertinimo paskirtis:
2.1. pažinti kiekvieną vaiką, atpažinti jo pasiekimus įvairiose ugdymo(si) srityse;
2.2. numatyti tolesnio vaiko ugdymo(si) rezultatus, atsižvelgiant į jo ugdymo(si) poreikius, pasiekimus ir daromą pažangą;
2.3. numatyti ugdymo(si) individualizavimą;
2.4. nuolat stebėti, ko ir kaip vaikas mokosi, ko išmoko, kokius sunkumus patyrė, kaip juos įveikė ir, atsižvelgiant į tai, koreguoti ugdymo(si) procesą;
2.5. nustatyti ar vaikų ugdymo organizavimas buvo veiksmingas;
2.6. atrinkti ir pateikti tėvams (globėjams) aktualią informaciją apie jų vaikų ugdymą(si), motyvuojančią juos aktyviau įsitraukti į vaikų ugdymą(si) įstaigoje;
2.7. pateikti objektyvią informaciją apie vaiko ar vaikų grupės ugdymą(si) kitiems specialistams ir įstaigos administracijai.
3. Vertinimu siekiama:
3.1. skatinti vaiko ugdymą(si) ir raidą, saugojant vidinį ir išorinį vaiko saugumą ir savigarbą;
3.2. skatinti vaiką pažinti savo galias, savęs pozityvų vertinimą;
3.3. atskleisti vaiko pastangų progresą t.y. parodyti, ką vaikas yra pajėgus daryti, o ne atvirkščiai;
3.4. gerinti tėvų (globėjų) švietimo kokybę bei jų įsitraukimą į vaiko ugdymo(si) procesą įstaigoje.
4. Lopšelyje-darželyje vadovaujamasi šiais vertinimo principais: pozityvumu, konstruktyvumu, objektyvumu, veiksmingumu, informatyvumu.
5. Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas atliekamas pagal aštuoniolika vaiko ugdymo(si) sričių, vadovaujantis kiekvienos srities išskirta esmine nuostata ir esminiu gebėjimu, kuriuos vaikas turėtų įgyti iki 6-erių metų, t.y. per visą ikimokyklinio ugdymo(si) laikotarpį.
6. Vaiko ugdymo(si) pažangos vertinimą atlieka tėvai (globėjai), grupėje dirbantys ikimokyklinio ugdymo, meninio ugdymo mokytojai, logopedas, patys vaikai:
6.1. tėvai (globėjai) aprašo savo lūkesčius, vaiko gebėjimus, vertina vaiko „augimą“ grupėje;
6.2. mokytojai vertina kiekvieno vaiko pasiekimus, pažangą;
6.3. vaikai įsivertina savo pokyčius ( kiek aš paaugau? ką aš galiu?).
7. Vaiko ugdymo(si) pasiekimų vertinimo metodai: vaiko stebėjimas natūralioje kasdieninėje veikloje, vaiko veiklos ir kūrybinės raiškos darbelių analizė (meninės, žodinės kūrybos darbai, pratybos, nuotraukos, vaiko veiklos stebėjimo užrašai), vaiko kalbos užrašai, pokalbiai su vaiku ir vaiko tėvais (globėjais), specialistų pokalbiai: meninio ugdymo mokytojo, logopedo, psichologo, gydytojo, bendrosios praktikos slaugytojo.
8.  Vaikų ugdymo(si) pasiekimai vertinami du, esant reikalui tris kartus per mokslo metus:
8.1. pirmą kartą: rugsėjo–spalio mėn. – išsiaiškinami realūs vaiko gebėjimai, patirtis, kas sekasi geriau, kas sunkiau, numatomi tolesni ugdymo(si) tikslai ir uždaviniai;
8.2. antrą kartą: balandžio–gegužės mėn. – nustatoma individuali kiekvieno vaiko ugdymo(si) pažanga pasiekta per mokslo metus, apibendrinami įvykę pokyčiai;
8.3. tarpinis vertinimas – šis vertinimas nebūtinas, vertinama esant reikalui, išryškėjus didelėms ugdymo(si) spragoms.
9. Vaiko, pradėjusio lankyti lopšelį-darželį vėliau nei rugsėjo 1 dieną, gebėjimai įvertinami per 30 kalendorinių dienų nuo įstaigos lankymo pradžios.
10. Vaikų ugdymo(si) pasiekimai aprašomi elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“.
11. Apibendrinant grupės vaikų ugdymo(si) pasiekimus mokytojai nurodo:
11.1. sritis, kuriose vaikai padarė didžiausią pažangą;
11.2. sritis, kuriose silpniau išreikšti vaikų gebėjimai;
11.3. nustato ar yra sričių, kuriose nėra pažangos;
11.4. įvardina numanomas priežastis ar veiksnius, kurie daro įtaką vaikų pasiekimams ir ugdymo(si) sunkumams.
12. Vaikų ugdymo(si) pasiekimų įrodymai kaupiami „Vaiko pasiekimų aplanke“, kurį sudaro:
12.1. vaiko meninės raiškos darbai su mokytojų komentarais (dailės darbeliai, žodinė kūryba, užrašytos vaiko mintys ir kt.);
12.2. vaiko veiklos stebėjimo užrašai su mokytojų komentarais (įvairios uždtuotėlės, pratybų knygelės, vaiko mintys, nuomonė ir kt.);
12.3. vaiko elgesio faktų analizė (atskirų situacijų pavyzdžiai);
12.4. nuotraukos su mokytojų komentarais;
12.5. vaiko įsivertinimas (vaikas skatinamas įsivertinti, siekiant formuoti supratimą apie jo paties ugdymąsi).
13. „Vaiko pasiekimų aplanke“ sukaupta informacija gali būti naudojama individualių pokalbių su tėvais (globėjais) metu, iliustruojant vaikų pasiekimų augimą.
14. Vaikų pasiekimų rezultatai aptariami tarp toje pačioje grupėje dirbančių mokytojų, su lopšelyje-darželyje dirbančiais specialistais ir administracija.
15. Tėvai (globėjai) apie vaiko ugdymo(si) pasiekimus informuojami individualiai, pokalbių metu (nuolat, metų eigoje), elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“ (2 kartus per mokslo metus). Išsiaiškinus, kad tėvai (globėjai) neturi galimybių prisijungti prie elektroninio dienyno, mokytojai 2 kartus per mokslo metus (spalio, gegužės mėn.) jiems iš elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ išspausdina vaikų pasiekimų vertinimo ataskaitas ir supažindina pasirašytinai.
16. Apibendrinta informacija apie grupės vaikų ugdymo (si) pasiekimus teikiama 2 kartus per mokslo metus grupių tėvų susirinkimų metu.

 Priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas

Priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimai vertinami vadovaujantis „Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa“ (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-1269).