Vaiko gerovės komisija

Paskelbta: 2023 7 vasario

ŠIAULIŲ R. MEŠKUIČIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:
Pirmininkė – Reda Skėrytė (direktoriaus pavaduotoja ugdymui);
Nariai: Viktorija Rudauskienė (logopedė), Ilona Vrubliauskienė (priešmokyklinio ugdymo mokytoja), Erika Dargužienė (ikimokyklinio ugdymo mokytoja), Sniegutė Mickuvienė (ikimokyklinio ugdymo mokytoja).
Sekretorė – Regina Savickienė (ikimokyklinio ugdymo mokytoja).

Vaiko gerovės komisijos narių atsakomybė:
Komisijos pirmininkė Reda Skėrytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui:
1. vadovauja Komisijos darbui ir atsako už jam pavestų funkcijų atlikimą;
2. pasirašo Komisijos sprendimus, kitus su Komisijos veikla susijusius dokumentus;
3. atstovauja Komisijai savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos posėdžiuose svarstant vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pakeitimo, pratęsimo ar panaikinimo klausimus arba paveda atstovauti kitam Komisijos nariui;
4. atstovauja Komisijai suinteresuotose institucijose svarstant vaiko gerovės klausimus arba paveda atstovauti kitam Komisijos nariui;
5. paveda Komisijos nariams pagal jų kompetenciją surinkti informaciją, būtiną svarstomam klausimui nagrinėti;
6. krizės metu organizuoja lopšelio-darželio darbuotojų susirinkimą, kurio metu pateikia informaciją apie įvykį, sprendžia lopšelio-darželio darbo organizavimo klausimus, primena kiekvieno funkcijas ir atsakomybę.
Komisijos nariai:
1. renka, analizuoja medžiagą, pasirengia, dalyvauja Komisijos posėdžiuose ir teikia siūlymus suinteresuotiems asmenims dėl ugdymo(si) ar švietimo pagalbos teikimo, kitais su vaiko gerovės užtikrinimu lopšelyje-darželyje susijusiais klausimais;
2. įgyvendina veiklos plane jam pavestas priemones ir už jas atsiskaito Komisijai ne rečiau kaip 2 kartus per metus;
3. pristato Komisijai Aprašo 19 punkte numatytos koordinuojamos veiklos situaciją ne rečiau kaip 2 kartus per metus;
4. vykdo kitus Komisijos pirmininko pavedimus, susijusius su Komisijos funkcijų atlikimu.
Komisijos pirmininko pavaduotoja Viktorija Rudauskienė, logopedė, atsakinga už vaikų ugdymo(si) poreikių analizę, renka informaciją iš mokytojų,tėvų apie kylančias ugdymo(si) problemas ir jų priežastis, nagrinėja netolygaus ugdymosi priežastis, analizuoja netinkamo elgesio atvejus, teikia pasiūlymus padėčiai gerinti.
Komisijos narė Ilona Vrubliauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, atsakinga už  prevencinių veiklos sričių ir renginių, numatytų lopšelio-darželio veiklos  plane, bei smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos priežiūrą ir vykdymą.
Komisijos narė Sniegutė Mickuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, atsakinga už vaikų ugdymo individualizavimą, pritaikytų programų rengimą ir įgyvendinimą, Krizės metu parengia informaciją apie krizę lopšelio-darželio bendruomenei, konsultuoja lopšelio-darželio mokytojus, kaip informuoti apie krizę vaikus, jų tėvus (globėjus, rūpintojus).
Komisijos narė Erika Dargužienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, atsakinga už  prevencinių veiklos sričių ir renginių, numatytų lopšelio-darželio veiklos  plane, bei ,,Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos“ įgyvendinimą, priežiūrą. Vertina lopšelio-darželio ugdomosios aplinkos saugumą ir pritaikymą fizinės sveikatos stiprinimui.
Komisijos sekretorė Regina Savickienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja:
1. rengia Komisijos posėdžių medžiagą;
2. suderinęs su Komisijos pirmininku, organizuoja Komisijos posėdžius;
3. renka ir apibendrina gautą informaciją, kurios reikia Komisijos veiklai vykdyti;
4. tvarko kitus dokumentus, susijusius su Komisijos posėdžių organizavimu;
5. vykdo kitus Komisijos pirmininko pavedimus Komisijos posėdžio rengimo klausimais.