Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Paskelbta: 2023 24 sausio

Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio biudžetas

Lėšų šaltinis

Paskirtis

Suma
2014 m.
Lt

Suma
2015 m.
 Eur

Suma
2016 m.
Eur

Suma
2017 m.
Eur

Suma
2018 m. Eur

Suma
2019 m. Eur

Savivaldybės lėšos Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 375166  104784 132482 146349  155929 140825
Prekių ir paslaugų naudojimas*  88136 24496 22677 22690  33931 23234
Krepšelio lėšos Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 155645  58173 62312 70623  71457 90980
Prekių ir paslaugų naudojimas**  7219 2442 2454 2661  2621 2092

 * Mityba, medikamentai, šildymas, elektros energija, ryšių paslaugos, apranga ir patalynė, spaudiniai, kitos prekės, komandiruotės, vandentiekis ir kanalizacija, ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas, kvalifikacijos kėlimas, kitos paslaugos.
** Lėšos naudojamos tik ugdymo priemonėms įsigyti.