Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Paskelbta: 2019 lapkričio 21

Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio biudžetas

Lėšų šaltinis

Paskirtis

Suma
2012 m.
Lt

Suma
2013 m.
Lt

Suma
2014 m.
Lt

Suma
2015 m.
 Eur

Suma
2016 m.
Eur

Suma
2017 m.
Eur

Suma
2018 m. Eur

Savivaldybės lėšos Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 270800 292272 375166  104784 132482 146349  155929
Prekių ir paslaugų naudojimas* 67500 40900  88136 24496 22677 22690  33931
Krepšelio lėšos Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 132100 157910 155645  58173 62312 70623  71457
Prekių ir paslaugų naudojimas** 6300 7342  7219 2442 2454 2661  2621

 * Mityba, medikamentai, šildymas, elektros energija, ryšių paslaugos, apranga ir patalynė, spaudiniai, kitos prekės, komandiruotės, vandentiekis ir kanalizacija, ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas, kvalifikacijos kėlimas, kitos paslaugos.
** Lėšos naudojamos tik ugdymo priemonėms įsigyti.