Laisvos darbo vietos

Paskelbta: 2022 6 sausio

ATRANKA DIETISTO PAREIGOMS UŽIMTI
Šiaulių r. Meškuičių lopšelis-darželis skelbia atranką dietisto pareigoms užimti.
Atranka vykdoma vadovaujantis „Atrankos į laisvas Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio darbuotojų pareigas tvarkos aprašu“, patvirtintu Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio direktoriaus 2015 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. V-52.
Informacija pretendentams:
1. Mokyklos pavadinimas – Šiaulių r. Meškuičių lopšelis-darželis, įstaigos kodas 190084586.
2. Pareigybės pavadinimas – dietistas.
3. Pareigybės lygis – B.
4. Pareigybės paskirtis – Valgiaraščių, atitinkančių vaikų amžiaus ypatumus, sudarymas, vaikų mitybos organizavimas ir sveikatai palankių maitinimo įgūdžių formavimas, maisto produktų kokybės ir maisto paruošimo priežiūra.
5. Darbo krūvis– 0,5 etatas (20 val. per savaitę).
6. Darbo laikas – kiekvieną darbo dieną, nuo 8.00 val. iki 12.00 val.
7. Darbo sutartis– neterminuota.
8. Darbo pradžia – nuo 2022 m. vasario 1 d.
9. Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei:
9.1. turėti biomedicinos mokslų studijų srities aukštąjį koleginį išsilavinimą ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgytą  dietisto profesinę kvalifikaciją;
9.2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius maisto kokybę bei maitinimo organizavimą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje;
9.3. gebėti dirbti tekstų tvarkymo, skaičiuoklės, elektroninio pašto, interneto naršyklės kompiuterinėmis programomis, gebėti tvarkyti dokumentaciją ir teikti kitus privalomosios atskaitomybės duomenis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
9.4. išmanyti sveikatai palankios mitybos rekomendacijas ir  maisto paruošimo technologijos principus, gebėti parengti  technologines korteles ir skaičiuoti maisto davinio maistinę ir energinę vertę;
9.5. sugebėti savarankiškai, tvarkingai ir sąžiningai atlikti savo pareigas, dirbti komandoje.
10. Atrankos būdas ­­– pokalbis.
11. Darbo užmokestis – mokamas 2 kartus per mėnesį pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą. Atlyginimas priklauso nuo profesinio darbo stažo. (Nuo 461 eurų neatskaičius mokesčių)
Pretendentai iki 2022 m. sausio 25 d. privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
4. gyvenimo aprašymą.
Dokumentus pretendentai nurodytu adresu gali siųsti elektroniniu paštu arba pristatyti asmeniškai. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. 
Adresas: Šiaulių r. Meškuičių  lopšelis-darželis, Stoties g. 1, Meškuičių mstl., Šiaulių r. Elektroninis paštas: meskuiciudarzelis@gmail.com
Numatoma atrankos data : 2022-01-26, 9.00.
Telefonai pasiteiravimui: (8 41) 370 546. Mob.: 8 620 91 239.

ATRANKA LOGOPEDĖS (-O) PAREIGOMS UŽIMTI
Šiaulių r. Meškuičių lopšelis-darželis skelbia atranką logopedo pareigoms užimti.
Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtiną Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.
Informacija pretendentams:
1. Mokyklos pavadinimas – Šiaulių r. Meškuičių lopšelis-darželis, įstaigos kodas 190084586.
2. Pareigybės pavadinimas – logopedas. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – teikti logopedinę pagalbą ugdytiniams, konsultuoti pedagogus ir ugdytinių tėvus specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais.
4. Darbo krūvis– 1 etatas (34 val. per savaitę, iš jų – 22 kontaktinės ir 12 nekontaktinių valandų).
5. Darbo laikas – pagal darbo grafiką.
6. Darbo sutartis– neterminuota.
7. Darbo pradžia – nuo 2022 metų sausio 20 d.
8. Mokymo/studijų programa: specialiosios pedagogikos, defektologijos, logopedijos.
9. Profesinė kvalifikacija: logopedas.
10. Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei:
10.1. turėti aukštąjį pedagoginį išsilavinimą ir logopedo, defektologo (specialiojo pedagogo) specialybę.
10.2. atitikti kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, būti išklausius specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus mokytojams pagal kvalifikacijos kursų tobulinimo programą;
10.3. būti susipažinus su Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, reglamentuojančiais ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą;
10.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti vaikų veiklą,  tikrinti bei tirti ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbą, įvertinti kalbos vystymąsi, teikti kvalifikuotą logopedinę pagalbą, bendradarbiauti su mokytojais ir ugdytinių tėvais.
11. Sugebėjimai – raštvedybos žinios, darbo kompiuteriu įgūdžiai. Privalumas – darbo patirtis.
12. Atrankos būdas ­­– pokalbis.
13. Darbo užmokestis – nuo 1346 Eur, priklauso nuo turimos kvalifikacijos ir darbo stažo, mokamas 2 kartus per mėnesį pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą.
Pretendentai iki 2022 m. sausio 19 d. privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. gyvenimo aprašymą;
5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
Atrankai pretendentai gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų, kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento kompetencijas, kopijas.
Dokumentus siųsti elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. 
Adresas: Šiaulių r. Meškuičių  lopšelis-darželis, Stoties g. 1, Meškuičių mstl., Šiaulių r. Elektroninis paštas: meskuiciudarzelis@gmail.com
Atrankos data – 2022 m. sausio 20 d.
Telefonai pasiteiravimui: (8 41) 370 546. Mob.: 8 615 56 417