Laisvos darbo vietos

Paskelbta: 2020 23 lapkričio

ATRANKA IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJOS(-O) PAREIGOMS UŽIMTI

Šiaulių rajono Meškuičių lopšelis-darželis skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo mokytojo (-s) pareigoms užimti.
Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtiną Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.
Informacija pretendentams:
1. Mokyklos pavadinimas – Šiaulių rajono Meškuičių lopšelis-darželis, įstaigos kodas 190084586.
2. Pareigybės pavadinimas – ikimokyklinio ugdymo mokytojas. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – ugdyti vaikus pagal ikimokyklinio ugdymo programą.
4. Darbo krūvis– 1 etatas (36 val. per savaitę).
5. Darbo laikas – pagal darbo grafiką. (Darbo laikas nuo 7.00 val. iki 18.30 val. per dieną po 7 val. 12min.)
6. Darbo sutartis– neterminuota.
7. Darbo pradžia – nuo 2021 metų sausio 4 d.
8. Mokymo/studijų programa: ikimokyklinio ugdymo pedagogika.
9. Profesinė kvalifikacija: ikimokyklinio ugdymo mokytojas.
10. Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei:
10.1. turėti aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir būti baigus vieną iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms arba edukologijos studijų krypties programų , turintis auklėtojo kvalifikaciją.
10.2. atitikti kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, būti išklausius specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus mokytojams pagal kvalifikacijos kursų tobulinimo programą;
10.3. būti susipažinus su Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, reglamentuojančiais ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą;
10.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti vaikų veiklą,  individualizuoti vaikų ugdymą, atsižvelgiant į ugdytinių amžių ir gebėjimus.
11. Sugebėjimai – raštvedybos žinios, darbo kompiuteriu įgūdžiai. Privalumas – pedagoginio darbo patirtis.
12. Atrankos būdas ­­– pokalbis.
13. Darbo užmokestis – nuo 1216 Eur, mokamas 2 kartus per mėnesį pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą. Atlyginimas priklauso nuo turimos kvalifikacijos ir stažo.

Pretendentai iki 2020 m. gruodžio 10 d. privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. gyvenimo aprašymą;
5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.

Atrankai pretendentai gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų, kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento kompetencijas, kopijas.

Dokumentus pretendentai nurodytu adresu gali siųsti elektroniniu paštu ar registruotu laišku. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. 

Adresas: Šiaulių r. Meškuičių  lopšelis-darželis, Stoties g. 1, Meškuičių mstl., Šiaulių r.  Elektroninis paštas: meskuiciudarzelis@gmail.com
Atrankos data – 2020 m. gruodžio 14 d.
Telefonai pasiteiravimui: (8 41) 370 546. Mob.: 8 615 56 417